Abja linawabrik tules

Katlamaja töösolewate masinatega tuleroaks. Kahju 40.000 krooni.

Reede õhtul kella poole 12 ajal süttis põlema Abja wallas asuwa o.-ü. Abja linawabriku katlamaja ja häwines tules täielikult. Ühes katlamajaga on häwinenud tules töösolevad masinad, nagu lokumobiil, firma “Lamp”, 5000 kr. wäärtuses, kaks weorihma 2500 kr. wäärtuses, dünamo 1000 kr. wäärtuses ja muid wähemaid masinaid ühes katlamaja sisseseadega. Üldine kahju tõuseb kuni 40.000 kroonini. Katlamaja sisseseade ja osa masinaid on olnud kindlustatud tuleõnnetuse vastu kokku 32.030 kr wäärtuses.

Abja linawabriku jõujaam töötas reedel kella 10-ni õhtul, mille järel suleti jõujama uksed ja töölised lahkusid töölt. Tuli tekkis tund ja veerand pärast tööliste lahkumist, arwatawasti katla lokomobiili sädemeist. Kuritahtlikku süütamist ei teata oletada.

Wabrikus töötab 50 töölist. Jõujaama mahapõlemise tõttu jääwad seisma õliwabrik, linatööstus, saeweski ja willatööstus. Wabriku sissesead ja hoone on panditud Bikalaenu Bangale laenu kindlustamiseks.

Tuld käisid kustutamas Abja, Mõisaküla ja Kilingi-Nõmme tuletõrjujad. Mõisakülast saadeti wälja koguni erirong. Tuletõrjujad said ära hoida kõrwalhoonete süttimise ja nende poolt likwideeriti tulikahju kahe tunni jooksul. Tulikahju asjus juurdlust toimetama sõitis Pärnust kohale kriminaalametnik.

Postimees, 09.märts 1935, nr. 67, lk. 3