Abja linavabrik leekides

Põles maha jõujaam. Kahju 40.000 kr. wabrik jääb esialgselt seisma

Eile õhtul kell 23.15 süttis põlema osaühingus “Abja Linaeabriku” jõujaam. Tule algust märgates kutsuti kohe wälja Abja, Mõisaküla ja Kilingi-Nõmme tuletõrje. Abja tuletõrje oli esimesena kohal kahe käsipritsiga, siis tuli Mõisakülast autoprits ja erirong ning Kilingi-Nõmmest autoprits. Tuletõrje jõujaama enam päästa ei saanud, küll aga hoiti ära tule kandumine kõrwalhoonetele. Tuleleegid jõujaama kiwihoones kustutati kahe tunni jooksul.

Kogukahju oli esialgsel hindamisel 40.000 krooni. Jõujaamas põlesid sisse kõik masinad, lokomobiil “Lamp” – wäärtus 25.000 kr., dünamo – 1000 kr., kaks weorihma – 2500 kr., ja muud wähemad masinad ja katlamaja sisseseade.

Jõujaama hoone, sisseseade ja osa masinaid olid kondlustatud tule wastu kindlustusseltsis “Polarises” 25.430 kr. ja “Eeks-Majas” 6.600 kr. wäärtuses.

Tulekahju päewal wabrik töötas õhtul kella 10-ni. siis töölised lahkusid koju. Wabriku juhatus kuritahtlikku süütamist ei oleta. Arwatakse, et tuli tekkis lokomobiilist

Jõujaama mahapõlemise tõttu jääwad esialgu seisma õliwabrik, linatööstus, ristikheina jahwatus ja mehaanika töökojad. Wabrikus töötas wiimasel ajal 50 töölist. Jõujaam loodetakse üsna pea uuesti ehitada üles.

Abja linawabriku sisseseade ja hooned on panditud Pikalaenu Pangale 100.000 kroonilise laenu kindlustuseks. Wabriku juhatajaks on M. Kissa. Tulekahju põhjusi sõitsid uurima politseiwõimud Pärnust.

Pärnu Päewaleht, 09.märts 1935, nr. 58, lk. 1