Abja linawabrik jääb tegewuseta

Juba ammugi, kui korratused Abja wärnitsa – ja linatööstuse ühisuse asjaajamises hakkasid ilmsiks tulema, liikusid kuuldused wabriku sulgemise kohta. Kuid tööstus hingitses siiski kuidagi wiisi talwe läbi ehk küll töötati tublisti wähendatud tööliste arwuga ja tööd suuremal määral leidus ainult jahuweskis ja wärnitsa walmistamise osakonnas.
Mäletawasti sattus ühisus oma juhtide süü läbi rahalisse kitsikusse, mis ka takistas linawarte ja õliseemnete kokkuostu. Nii tuleb tooresmaterjali
puudusel wabriku tegewus määramatuks ajaks katkestada enne käesolewa kuu lõppu. Tööwõimaluase kaotawad ainult mõnikümmend töölist, kuna suurem hulk juba warem wallandati.

Postimees 12.04.1927, lk 5