Abja linawabriku jahuweski

Mõni aasta tagasi puudusid Abjas suuremad weskid, mis ümbruskonna tarwidusi oleks wõinud rahuldada. 1921. a. sügisel alustas tegewust Abja wärnitsa ja linatööstuse ühisuse moodsa sisseseadega jahuweski. Warsti selle järele algasid ka mõned teised jahuweskiomanikud oma weski sisseseadeid laiendama, mille tagajärjel tekkis
wõistlus, is wilja ümbertöötamise hinnad alla surus. Wõidi arwata, et linawabriku jahuweski suurema ettewõtte kõrwaltööstusena teiste eraweskitega ka hindade poolest wõistelda suudab. Kuid praegu on seal õige kõrged hinnad maksmas. Ühe puuda wilja ümbertöötamine läheb maksma järgmiselt: püüli tegemine – 40 m, tangu tegemine – 20 m ja lihtjahwatus wilja sordi järele 15 – 8 m. Olgu tähendatud, et eraweskites jahwatuse hinnad 75 protsendi wõrra madalamad on. Silmas pidades, et see jahuweski wiimasel ajal põllupidajate poolt liig wähest tarwitamist leiab, tuleb arwata, et wabriku juhatus kasulikumaks peab kõrgete hindade juures wähest tegewust, ilma et tarwidust oleks laiematele hulkadele ajakohaste hindadega selle ettewõtte kasutamist wõimaldada.

Postimees 11.11.1924, lk 4