Abja linawabriku uus õliosakond

Nagu weel mäletame, tekkis möödaläinud sügisel Abja linawabrikus suurem tulekahju bensiiniplahvatusest linaseemneõli ajamise osakonnas. Wabriku liikmed ei lasknud ennast raskest õnnetusest kohutada. Wiibimata asuti mahapõlenud osakondade uuesti ülesehitamisele. Juba mõni nädal peale tulekahju wõis tegewust kõigis osakondades peale õliwabriku ekstraheerimise (õlitööstus bensiini abil) osakonna, takistamata alustada. Õliwabriku ekstraheerimise osakonna uuesti käimapanek ei olnud aga mitte nii lihtne. Ettewaatuse pärast tuli selle osakonna tarwis koguni uus hoone suurest wabrikuhoone korpusest eemale lahku ehitada. Hoone sai küll juba ajalt enne jõulu walmis, kuid masinate ülesseadmine selles osakonnas wõttis aega. Juba jaanuarikuu algul jõudis sellekohane eriteadlane-montöör Saksamaalt kohale ja on seniajani wahetpidamata hulga abilistega töötanud, aga kuni walmissaamiseni on tööd waal kuni käesolewa kuu lõpuni.

Braegu takistab masinate ülesseadmist kahe suurema ja ühe wähema reserwuaari puudumine, missugusd „Ilmarise“ wabrik juba 1. jaanuariks walmis tegema ja ära saatma pidi, mis aga kahjuks tänapäewani alles kätte saamata. Beaks tähendatud reserwuaarid kohale jõudma, ei saa töö lõpulewiimine enam kaua kestma. On loota, et uus õliwabrik hiljemalt 10. aprillil täiel jõul tööd wõib alustada.

Wabrik pannakse käima elektrijõul. Beale käimapanewa jõu on uuel õlitööstusel weel auru tarwis linaseemnete aurutamiseks, õli ja bensiini destilleerimiseks kui ka seemnejahu kuiwatamiseks. Tarwiline aur kawatsetakse wõtta suurest jõujaamast sellekohase torustiku abil.

Kui uus õliajamise osakond tööle hakkab, on Abja wabrik jälle täiesti korras ja wõib samasuguse eduga oma tegewust jatkata, kui enne tulekahju.

Päewaleht, 17.märts 1926, nr. 75, lk. 5