Abja wärnitsa- ja linawabrikus töö alanud

Abja wärnitsa ja lina tööstuse ühisuse (end. Halliste linaharimise ühisus) wabrikus on töö peale rohkem kui kahe ja poole kuulist seisakut uuesti alganud. Esialgsete kawatsuste järele pidi seisak kestma kuni 15.oktoobrini, kuid wihmased ilmad tõid ettenägemata takistusi wäliste ehitustööde lõpulewiimises.

Kui heita pealiskaudset pilku wabrikus wõrdlemisi lühikese aja jooksul kordasaadetud ümberehituste ja mitmesuguste uuenduste peale, siis peab tähendama, et need õige laiaulatuslised on, wõimaldades wabriku produktsiooni kõigis osakondades wäga palju suurendada ehk koguni mitmekordseks tõsta.

Nii on wabrikus muuseas üles seatud uus tugewajõuline aurukatal, kuna wabriku õliajamise osakond põhjalikult on ümber ehitatud, olles täiendatud uuewiisiliste n.n. ekstraktsioonilise õlitööstuse sisseseadega.

Kuna karjapidajate poolt paljunõutavatest linaseemne õlikookitest sisetutul juba mõnda aega puududs on walitsenud, wõib nüüd see osalt kõrwaldatud saada, kui lähemal ajal nimet. Wabriku uued saadused turule ilmuwad. Karjapidajatele saavad uudiseks olema ka l i n a s e e m n e j a h u d, mida õlikookide asemel ekstraktsioonilise õliajamise juures saadakse ja mida loomad hõlpsamini tarwitada saavad, kuna kookide purustamise waew ära jääb.

Postimees, 21.november 1923, nr. 312, lk. 5