Abjakad mõisteti õigeks

strong>Abja linavabriku suurprotsess lõppes õigeksmõistva otsusega.

Abja linavabriku suurprotsess lõppes õigeksmõistva otsusega. Möödunud kolmapäewal Wiljandi – pärnu rahukogus Pärnus alanud Abja linawabriku suurprotsess lõppes alles laupäewa lõunal. Alul arwati protsessi kestwust kahele päewale, kuid üks päew tuli asja arutamisel lisaks, nii et otsus kuulutati alles eile kell 1 päewal. Kohus mõistis kõik kaebealused: direktor Mats K i s s a ja juhatuseliikmed Mart G r o s s i, Kristjan A r r o, Peeter N õ g e s e, Hans O t s a, Mart K u u m i ja Hans K u u s e kohtulikult õ i g e k s. Ühtlasi otsustas kohus tsiwiilnõudmise, mis oli esitatud wabriku osaniku Reisiku poolt üle miljoni sendi suuruses, jätta läbi waatamata.

Pankrotti läinud Abja linawabriku direktorit ja juhatuseliikmeid süüdistati selles, et nemad olewat wõltsinud linawabriku äriseisu isikliku kasusaamise eesmärgil. Kuid kohtus ei saadud seda fakti kindlaks teha, mispärast järgnes ka õigeksmõistew otsus. Küll aga selgus protsessil üks kõige olulisemaid põhjusi, mispärast wabrik pankrotti läks. Nimelt sai wabrik linahindade langemisest wälisturgudel määratu suuri kahjusid, mis tegi edasitöötamise wõimatuks.

Kaebealuseid kaitsesid kohtus wiis kohaliku wannutatud adwokaati: J. Leesment, H. Kuusner, A. Tõnisson, Reimann ja Böhtlingk.

Pärnu Päewaleht 14.02.1932, nr.37, lk 1