Halliste Linaharimise Ühisuse erakorraline pääkoosolek

Halliste Linaharimise Ühisuse erakorraline pääkoosolek oli 8. webr. Wabriku ruumides. Oli 40 liiget ilmunud. Laenamise asjus pani Pornuse mõisnik v zur Mühlen ette, iga liige andku Ühisusele pääle osa – ja liikmemaksu 100 rubla laenu, teeks 138 liikme päält hää summa, millega kõik praegused ühisuse tarwitused kaetud oleks. Ettepanek kiideti hääks, arwati aga praegusel olul kõikide juures wõimata läbi wiia. Selle pääle teatas juhatuse esimees hra Ots, tema pööranud laenu asjas Riiga riigipanga osakonna poole, kus selles asjas õige lahkesti wastu lubatud tulla ja suurema summa 6(??) prots. Aasta pääle annab, niipea kui sellekohased paberid ette tuuakse. Dokumendid peawad olema pääkoosoleku otsus laenuwõtmise üle ja weksel ühisuse liikme ja ühtlasi suurmaapidaja (mõisniku) ja juhatuse allkirjadega ehk ka wäikemaa (talupidajate allkirjadega, kel aga ühtlasi allkirjutajate waranduse pääle obligatsionid weel ligi peawad olema. Et wiimane rohkem kulu ja raskusi sünnitab, lubasid suurmaapidajad liikmed, kes koosolekul olid, lahkesti 10,000 rubla suuruse wekslile alla kirjutada, kuna nemad Ühisuselt selle laenu kindlustuseks obligatsioni selle summa suuruses wastu saawad. Lubajad on hrad v Stryck Pollist. v. Zur Mühlen Wana – Pornusest ja parun Stackelberg Abjast. Arwati ka riigimaade walitsuselt wähema protsendiga ja pikema aja pääle laenu paluda.
Linaharimise tööga ja leotamisega otsustati wabrikus niipea kui sisseseaded ja leotamiseks lumi ja ilmad lubavad, hakatust teha. Kõige rohkem raskusi arwati praegusel ajal kohalise praakija leidmine sünnitawat, kes iga liikme linad pääle harimist õigesti ja sordi järele ära praagib.

Olevik 17.02.1915, lk 3