Halliste Linaharimise – Ühisuse tegewuse ülewaade

Halliste linaharimise – wabrik, mis juba neljandat aastat töötab, asub Abja raudteejaama lähedal. Ühisuse eesmärk ei ole mitte ainult linu ümber töötada waid ka igakülaselt linakulturi tõstmiseks kaasa aidata. Selleks on mõeldud ka igasugusid selgitawaid kõnesid ja kursusi toime panna. Asja algatajaks oli insener M. Kissa, kes oma täiendushariduse Saksamaal ja teistes Lääne – Europa riikides on saanud, kus linatööstus juba õige kõrgel järjel on.
Linaharimise ühisuse liikmeteks on ümberkaudsed maapidajad ja linakaswatajad nii suur – kui wäikepõllumehed. Wabriku tegewuse algus langes just sõja algamisega ühte.
Praegu on ühisuse tegewus mitmeti arenenud. Mõeldakse lähemal ajal wabriku suurendamisele asuda ning õliwabrikut ehitada, milleks juba suur osa tarwilist ehitusmaterjali kohale on weetud.
25. aug. pidas Halliste Linaharimise – ühisus oma peakoosolekut: Möödaläinud aastaaruanne wõeti muutusteta wastu.
Et ainsana sellelaadise wabriku tegewusest läinud aasta jooksul pilti saada, awaldame selleks järgmised arwud: 1. juulil 1912 oli leotamata linu 5.854 p. 15 n, aasta jooksul juurde toodud 1092 p. 25 n. ja leotamiseks antud 12.047 p. 30 n, nii et juulil 1918 a. jäi leotamata linu järele 3.899 p. 20 n. 1. juulil 1917. a. oli leotatud linu 9.937 p. 5 n., aasta jooksul wabrikus leotatud 10.807 p. 20 n. ja leotatud linu toodud 1.044 p 25 n., teeb kokku 21.789 p 10 n. Aasta jooksul puhastatud 20.485 p 30 n, nii et 1. juulil 1918.a jääb leotatud linu 1.303 p. 20 n. Kokku on tegewuse aaasta jooksul linu puhastatud 3772 p 7 n. ja müüdud 2557 p 2 n. Tegewuse – aasta jooksul on kaubast raha saadud 79.725 rbl. 50.kop. Eelarwe wõeti ka ilma muutusteta wastu.
Suurematest kawatsustest, mida tulewal a. mõeldakse teostada, oleks õliwabriku ehitamine. Wabrik mõeldakse nii suur ehitada, et päewas wõidaks umbes 25 puuda seemneid ära pressida.
Ehitamisega tahetakse warasel kewadel algust teha, sest [tühi] pole teiste hindadega wõrreldes [tühi plekk] palju tõusnud ja waewalt wõib tulewikus selle odawamaks minekut näha.
Uuteks juhatuseliikmeteks walitakse v. Sievers – Õisust ja Chr. Arro. Revisjonikomisjoni walitakse Liebus – Sarjalt, Peeter Järwe Laatrest ja Akkerberg.

Tallinna Päewaleht 5.10.1918