Tähtis samm meie ühistegevuse alal põllumajanduses

Meie noor ühistegevus on rahwa keskele wõrdlemisi kiiresti teed leidnud. Ei ole mitte üksi tarbeainete ühisostu juurde peatuma jäädud, waid loodakse ka ühismüügi tarwis keskkorraldusi, näituseks piimatalituste keskühisusEstonia. Selle kõrwal on põllutöömasinate, nimelt rehepeksu ühisuste wõrk üle terwe maa kaunis tihedaks wõrsunud. Karja saaduste ümbertöötamiseks on ühispiimatalitusi otse haruldase hooga asutatud. Halliste mehed on aga nüüd meie ühistegevuse alal tähtsa sammu edasi jõudnud: 19 now. Oli Abja – Paluoja Tuletõrjujate Seltsi majas H a l l i s t e L i n a h a r i m i s e Ü h i s u s e asutamise koosolek. Linaharimise ühisuse mõte wõeti sääl paari aasta eest üles. Pää tõukejõuks selleks oli praegune puudulik lina harimise wiis ja halvad müügi olud. Asja korralduse etteotsa astus noor eriteadlane, insener M. Kissa. Ei lepitud mitte ainult pääliskaudsete parandustega, waid soowiti põhjalikku uuendust. Ainumaks abinõuks linatööstuse tõstmiseks leitiühistegelisel alusel seisew l i n a h a r i m i s e w a b r i k olewat. Eeltööd ja katsed, mis meie linaga wäljamaal tehti, näitasiwad, et soojawee leotusega wabrik siin wäga hääde tagajärgedega töötada wõiks. Wabrikus haritud lina kaalust saab 20 – 30 rubla rohkem, kuna harimise kulud wabriku läbi umbes 10 rubla kaalu kohta kallimaks tulevad kui kodu harides. Sellepääle astus kohe ringkond põllumehi kokku, kes ühisuse põhjuskirja wälja töötas ja septembri algul kinnitusele saatis. Ühisuse mõte leidis põllutöö pääwalitsuses suurt poolehoidmist, mille tõttu põhjuskiri ruttu, juba 6. nowembril kinnitust leidis. Bääle selle lubati wabrikut walitsuse poolt ainelise abiga mitmeti toetada. Ka kohaliste põllumeeste poolt leidis ühisus juba algusest saadik sooja wastutulemist. Iseäranis asutamise koosolekul tuli see nähtawale. Mitte ainult, et awar saal koosolejaid täis oli, waid 90 liiget wõeti kohe ühisusesse wastu. Nende seas on mitmed ümberkaudsed mõisaomanikud. Et pääle selle weel paljud endid ene koosolekut üles andsiwadja iga päew uusi liikmeid juurde toob, siis on warsti wabriku jaoks tarwis minew lina käes. On see sündinud, siis peab ka uute liikmete wastuwõtmine seisma jääma. Ühisusesse sisseastumise maksuks määrati 10 rubla. Osamaksuks iga liikme lina wakamaa päält 10 rubla. Ühisuse juhatusesse waliti: J. Von Stryck, H. Ots, M. Gross, M. Järwe ja J. Weisson. Järgmine pääkoosolek määrati laupäewa, 29. detsembri pääle, k. 12 l., kus muu seas wabriku asukoha kindlaks määramine, direktori palkamine ja kodukord harutamisele tulewad. Wabriku ehitamisega tahetakse tulewal kewadel pääle hakata ja järgmiseks kewadeks nii kaugele jõuda, et leotuse töödega alata wõib. Wabrik tuleb aastas, 2000 kaalu linade puhastamise tarwis, eelarwe järele 100,000 rubla maksma. See on meie oludes ühistegelise ettewõtte jaoks hiigla summa. Et uuendust aga hädasti tarwis on, siis ei kohku kohased põllumehed seda summat kuuldes mitte ära, waid astuwad algatud teed julgesti edasi. Selleks palju jõudu ja õnnelikku kordaminekut, eeskujuks ja äratuseks meie kodumaa teiste kihelkondade põllumeestele.

Sakala 06.12.1912, nr 97, lk 1