Tuli häwitas Pärnu linawabriku jõujaama

Kogu kahju tõuseb 40,000 kroonile. – Tule tekkimise põhjused esialgselt selgumata
pärnu, 9.3. Eile õhtul kell 23.15 süttis põlema Abja linawabriku jõujaam. Wiibimata alarmeeriti Abja, Mõisaküla ja kilingi -Nõmme tuletõrje, kuid põlewat hoonet ei läinud enam korda päästa ja see häwis ühes sisseseadega. Suure waewaga suudeti päästa ja hoida ära kõrwalhoonete süttimine. Wabriku juhatuse hindamiseltõuseb kahjusumma40,000 kr, kuna hoone ja sisseseade kokku oli kindlustatud waid 32,040 kr eest.
Nagu tawaliselt, lõpetati Abja linawabrikus reedel töö kella 10 paigu õhtul. Kõik töölised lahkusid ning wabriku ja jõujaama uksed suleti. Waewalt 1/4 tundi hiljem aga märkasid tööstuse rajoonis elutsewad töölised, et jõujaama akendest tungib wälja suits. Selgus, et nimetatud hoone on süttinud põlema.
Telefoniteel teatati õnnetusest kohe ümbruskonna tuletõrje meeskondadele. Mõnekümne minuti pärast jõudis kohale Abja tuletõrje, kellel oli kaasas kaks käsipritsi. Selle järele tuli erirong ja autoprits Mõisakülast ning kõige wiimasena Kilingi Nõmme autoprits.
Kohe asusid tuletõrje meeskonnad kustutustööle, kuid wahepeal olid leegid paisunud suureks ja haaranud oma wõimusesse kogu hoone. Waatamata ennastsalgawatele pingutustele ei läinud tuletõrjel korda leeke kustutada ja jõujaama hoone põles maani maha.
Sisse jäi 250-hobusejõuline lokomobiil, 130 kw elektridünamo ja muu sisseseade. Hoone, kus jõujaam asetses, oli kiwiehitus.
Jõujaama mahapõlemise tõttu jääwad seisma kõik Abja linawabriku alla kuuluwad tööstused, nagu õliwabrik, jahu – ja saeweski, willatööstus, ristikheina-jahwatus, mehaanika – töökojad jne. Kokku oli wabrikus töölisi 50, kes esialgselt kõik jääwad tööta.
Jõujaama hoone koos lokomobiiliga oli tule wastu kindlustatud „Polarises“ 25, 430 kr eest ja dünamo „Eeks – Majas“ 6600 kr eest. Kuna aga mahapõlenud waranduse wäärtus on palju suurem, osutub wabriku juhatusel raskeks hoone ülesehitamine ja uute masinate muretsemine.
Tule tekkimise põhjused on esialgselt täielikult selgumata. Täna sõitsid pärnusse kriminaalpolitsei ametnikud, kes asja kohta alustasid juurdlust.

Päewaleht 09.03.1938, lk 2