Uus ühing Abja linawabriku waremetel

Palju wõlga kustutatud
Abjast 17. dets. Pühapäewal olid Abjas koos linawabriku wõlausaldajad ja wastutajad. Arutati tekkinud rasket olukorda ja arwati kõige soodsamaks uut ühingut asutada. See asutatigi nime all: Abja linawabrik.
Asutamiseks on luba juba saadud. Osanikuks astusid 43 wastutajat ning üle 100 wõlausaldaja. Ühing paneb wabriku käima weebruarikuul. 15. jaan. Otsustati kokku kutsuda awamiseks koosolek.
Ühtlasi selgus, et wõlausaldajad on kustutanud suuri sume, nii: Estoonia 4 milj, Pärnu maawalitsus 260,000 s, end. Põhja Panga ringkonnad 2,600,000 senti j.t.

Postimees 18.12.1928, lk 9